Kancelář

PONDĚLÍ         9.00     –     11.30

STŘEDA          9.00     –     11.30

ČTVRTEK      16.00     –     17.00

KONTAKT      +420 554 612 672

 

Žádosti o udělení svátostí:

Pokud máte zájem o udělení svátosti (křest, svaté přijímání, svátost smíření (zpověď), biřmování, svátost manželství, pomazání nemocných ), prosím využijte kontaktní informace na jednotlivé kněze, navštivte farní kancelář nebo využijte možnosti setkání s knězem po bohoslužbě. U všech svátostí, včetně křtu, se postupuje zcela individuálně, dle možností žadatelů.

 

Křest - žádá o něj dospělý jedinec (v případě křtu dítěte žádá za dítě rodič),  uděluje se po řádné přípravě.

Biřmování - je svátostí dospělých (přijetí darů Ducha svatého). Uděluje se na základě roční přípravy, vedoucí ke zralosti a dospělosti v duchovním životě a vyznávání víry. Minimální hranice pro přijetí této svátosti je 16 let.

Svátost smíření (zpověď) - určena pro katolického křesťana, který se touží smířit s Bohem a hledá odpuštění hříchů. Uděluje se vždy půl hodiny přede mší svatou v kostele. Lze se domluvit také individuálně či využít možnosti zpovědi každou středu ve farním kostele během adorace (19.00 - 20.00). Jsou vyhlašovány také zpovědní dny a to vždy před hlavními svátky (Velikonoce, Vánoce).

Manželství -  udělují si ji snoubenci sami za asistence kněze a svědků. O tuto svátost se žádá minimálně půl roku předem, aby byli splněny všechny nejen administrativní požadavky, ale především požadavky co do podstaty duchovní. Svátost manželství mohou uzavřít pouze pokřtění lidé (muž a žena), v případě že jeden z žadatelů není pokřtěn, řeší se věc administrativně na základě povolení biskupa.

Pomazání nemocných - uděluje se individuálně kdykoliv na základě požádání, ať už osobního či telefonického. K plnému přijetí patří svatá zpověď a pokud je to možné přijetí eucharistie (svatého přijímání). Během liturgického roku se tato svátost uděluje také hromadně při vyhlášené bohoslužbě. Svátost může přijmout kdokoliv, kdo je pokřtěn a nachází se v nebezpečí smrti, je těžce nemocen (na těle či na duchu) nebo ho čeká náročná léčba či lékařský zákrok. Tato svátost je posilou pro duši i tělo a dodává důvěru a útěchu.